Poziv na vanrednu sednicu Skupštine Asocijacije

Upravni odbor Asocijacije je, u skladu sa Statutom, po prijemu obrazloženog zahteva polovine članova Aktuelnog saziva Skupštine, doneo odluku o zakazivanju vanredne sednice Skupštine Asocijacije za 12. mart 2023. godine sa početkom u 12 časova u Beogradu na adresi Mišarska 8, ulaz III, stan broj 4 i sa sledećim dnevnim redom:

1. Otvaranje vanredne sednice Skupštine i utvrđivanje kvoruma za održavanje Skupštine;
2. Izbor Predsedavajućeg Skupštine;
3. Izbor Zapisničara Skupštine;
4. Usvajanje Dnevnog reda vanredne sednice Skupštine;
5. Upoznavanje sa sadržinom dopunskog Poziva za uređenje zahteva za izdavanje dozvole za obavljanje
delatnosti kolektivnog ostvarivanja prava Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije 990 broj: broj 990 број 2023/2965-05 od
17.02.2023. godine i razmatranje primedbi, predloga i kosntatacija Zavoda;
6. Predlog izmena i dopuna Statuta Asocijacije; i
7. Razno.