Семинар о ауторском праву, Београд 2 – 4. децембар 2019. године, Завод за интелектуалну својину

Програм

Понедељак, 2. децембар 2019. године

ЗАКОНОДАВСТВО У ОБЛАСТИ АУТОРСКОГ ПРАВА ЕУ – ОСАВРЕМЕЊАВАЊЕ

ПРОПИСА О АУТОРСКОМ ПРАВУ ЕУ ЗА ЈЕДИНСТВЕНО ДИГИТАЛНО ТРЖИШТЕ

08.15 Добродошлица и упознавање са Програмом

Roberta Ribeiro Oertel

08.45 Увод у законодавство ЕУ у области ауторског права – Осавремењавање

законодавства ЕУ у области ауторског права

Ова сесија ће пружити основне информације о заштити ауторског права у ЕУ

и недавном осавремењавању правила ЕУ о ауторском праву, кроз усвајање

Директиве (ЕУ) 2019/790 о ауторском и сродним правима на јединственом

дигиталном тржишту и Директиве (ЕУ) 2019/789 о телевизијским и радио

програмима. Дискутоваће се и о променама које су уведене Директивом и

Уредбом за примену Споразума из Маракеша у законодавству ЕУ, како би се

лицима са тешкоћама у коришћењу штампаних материјала омогућио приступ

већем броју књига и другог штампаног материјала у одговарајућим

форматима.

Eirini Zaglanika

10.00 Пауза за кафу

10.15 Критички осврт на осавремењавање законодавства ЕУ у области

ауторског права

Преглед главних промена које су уведене осавремењеним правилима о

ауторском праву ЕУ, заједно са критичком проценом тих промена, као и

изазова за њихово спровођење од стране држава чланица.

Océane Phan-Tan-Luu

12.00 Ручак

13:00 Нова Директива о ауторском праву на јединственом дигиталном

тржишту

Преглед измена уведених Директивом (ЕУ) 2019/790 о ауторском и сродним

правима на јединственом дигиталном тржишту, као и постављених циљева.

Посебно ће се говорити о увођењу нових правила заштите носилаца права,

аутора и извођача.

Eirini Zaglanika

14.30 Пауза за кафу

14:45 Нова Директива о телевизијским и радио програмима

Ова сесија ће такође пружити преглед измена које су уведене Директивом

(ЕУ) 2019/789 о телевизијским и радио програмима, бавиће се постављеним

циљевима и доприносом Директиве развоју прекограничног приступа

телевизијским и радио програмима. Посебна пажња биће посвећена начелу

„земље порекла“, као и проширењу система обавезног колективног

остваривања права када је у питању пружање услуга реемитовања другим

средствима.

Océane Phan-Tan-Luu

Уторак, 3. децембар 2019. године

ТРАДИЦИОНАЛНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ЗАКОНОДАВСТВОМ У ОБЛАСТИ

АУТОРСКОГ ПРАВА И ЗАШТИТОМ АУТОРСКОГ ПРАВА У ИНДУСТРИЈИ ЗАБАВЕ

08.30 Оригиналност према законодавству ЕУ у области ауторског права –

Оригиналност као критеријум за заштиту фотографија.

Ова сесија ће се бавити условом оригиналности у прописима који се односе

на ауторско право. То питање ће се оцењивати на основу ЕУ прописа и

националне судске праксе. Посебна пажња биће посвећена примени

критеријума оригиналности за заштиту фотографија.

Océane Phan-Tan-Luu

10.00 Пауза за кафу

10: 15 Заштита ауторског права у области музике

Анализа и објашњење различитих врста ауторског права у музичкој

индустрији, као и права издавања, права снимања и права извођача. Ова

сесија ће се такође усредсредити на права на синхронизацију и остваривање

права на синхронизацију у међународној пракси.

Eirini Zaglanika

11:15 Права произвођача фонограма према закону о ауторском праву

Ова сесија ће се бавити дефиницијом „фонограма” и правима произвођача

фонограма према закону о ауторском праву, нарочито према WIPO Уговору о

интерпретацијама и фонограмима. Нарочита пажња биће посвећена праву

произвођача фонограма на накнаду за искоришћавање фонограма у

аудиовизуелним делима.

Océane Phan-Tan-Luu

12:15 Пауза за ручак

13:15 Ограничења и изузеци у погледу заштите ауторског права према

законодавству ЕУ – Међусобна веза између ауторског права и основних

људских права и слобода – Судска пракса Суда правде ЕУ

Ова сесија ће се усредсредити на ограничења и изузетке према

законодавству ЕУ у области ауторског права, посебно у погледу међусобне

везе између ауторског права и основних људских права и слобода. Посебна

пажња биће такође посвећена новим правилима о ограничењима и

изузецима од ауторског права према Директиви (ЕУ) 2019/790 о ауторском и

сродним правима на јединственом дигиталном тржишту. На овој сесији биће

речи и о употреби фотографија у сврху обавештавања јавности о текућим

догађајима путем штампе, телевизије и других медија.

Eirini Zaglanika

14.30 Пауза за кафу

14:45 Округли сто о ограничењима и изузецима од заштите ауторског права –

према законодавству ЕУ и Републике Србије

Océane Phan-Tan-Luu, Eirini Zaglanika и Драган Милић, адвокат у

канцеларији Моравчевић, Војновић и партнери

Среда, 4. децембар 2019. године

ЗАШТИТА АУТОРСКОГ ПРАВА У ДИГИТАЛНОМ ДОБУ

08.30 Нове обавезе које утичу на пружаоце услуге дељења садржаја на

интернету у складу са новом Директивом о ауторском праву на

јединственом дигиталном тржишту.

Ова сесија ће се бавити дефиницијама термина „пружаоци услуге дељења

садржаја на интернету“, улогама пружалаца услуга и њиховим

одговорностима на дигиталном тржишту. Поред тога, посебна пажња биће

посвећена услузи дељења садржаја на интернету и cloud технологијама, као

и емитовању и реемитовању емисија путем интернета.

Océane Phan-Tan-Luu

10.30 Пауза за кафу

10.45 Заштита ауторског права у дигиталном окружењу

Ова сесија биће посвећена питањима попут повреда ауторског права

објављивањем на мрежи и одговорности оператора интернет платформе у

случајевима повреда ауторског права. Такође ће се бавити питањем

исцрпљења ауторског права у судској пракси Суда правде ЕУ.

Eirini Zaglanika